כלכלה מעגלית

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר אינפיניה (להלן: “האתר“), המנוהל ומופעל על-ידי חברת אינפיניה בע”מ (“אינפיניה“).

הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש“), המסדירים את היחסים בין אינפיניה לבין לקוחותיה המשתמשים באתר (להלן: “משתמש” או “אתה“). הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. הכרת התנאים להלן היא באחריותך המלאה והבלעדית. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. למען הסר ספק, הגדרת המשתמש לעיל כוללת גם משתמשים שהם תאגיד.

 

  1. אודות האתר

האתר מציע למשתמש מידע אודות אינפיניה והשירותים הניתנים על ידה (להלן: “השירותים“), כמו גם דרכי התקשרות עם אינפיניה לצורך בירורים ופניות בקשר עם השירותים ותכני האתר, והגשת מועמדות למשרה באינפיניה.

 

  1. הוראות כלליות בדבר השימוש באתר

2.1. כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל המצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, יצירה, או הפצה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ”ל) (להלן: “זכויות הקניין הרוחני“) הינם קניינה המלא והבלעדי של אינפיניה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לאינפיניה להשתמש בהם. לא תהיה לך כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד זכות שימוש לצרכיך האישיים בלבד כמשתמש באתר.

2.2. המונחים “תוכן” או “תכנים” פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.

2.3. אינפיניה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, הדיר, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, להמחאה או למתן רישיונות-משנה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכניו, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, אינפיניה לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.

2.4. ככל שהמשתמש ישלח לאינפיניה המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, אינפיניה תהא רשאית לעשות בהן שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

2.5. אינפיניה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש או לשלם לו בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד אינפיניה בנושא זה.

2.6. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לאינפיניה לפי כל דין, אינפיניה תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה שבו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים; (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באינפיניה או במשתמשים אחרים או בפעילותו התקינה של האתר; או (ה) מכל סיבה סבירה אחרת.

2.7. אינפיניה אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; או (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אינפיניה או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של אינפיניה ו/או של מי מטעמה.

 

  1. שימוש אסור באתר

זכות השימוש באתר הינה למשתמש בלבד. הנך מתחייב כי לא תאפשר לצד ג’ שימוש כלשהו בשירותים או בתכני האתר בתמורה או ללא תמורה. הנך מתחייב כי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש בשירותים באופן המשנה את עיצובם או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת אינפיניה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה; (ד) שימוש כלשהו בתכני האתר לרבות מידע ותמונות לצורך מסחרי או שלא לצורך מסחרי מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין, או שלא למטרות השירותים או בניגוד לתנאי השימוש; (ה) העתקה, שכפול, הדפסה, עריכה מחדש או הפצה, שיווק, שימוש או מסירה לאחרים, בכל דרך שהיא, של תכנים המופיעים באתר בין אם מדובר במידע ובין אם בתמונות לרבות באמצעות הצגתו בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה ובאמצעות קישורים מוטמעים (embedded links), שלא בהתאם לתנאי האתר ותנאי השימוש, ומבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר, לרבות פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל אופן אחר; ו-(ז) כל פעולה שלא בהתאם להוראות כל דין או על פי הנחיות והוראות האתר ואינפיניה, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים.

 

  1. קישורים ופרסומים

חלקים שונים מהמידע והתמונות באתר, מוצגים בהתאם להסכמים בין אינפיניה לבין צדדים שלישיים. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי אינפיניה או על ידי מי מטעמה. זכויות היוצרים והתמונות באתרים אלו, שייכים לצדדים שלישיים. אינפיניה אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שאינפיניה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. אינפיניה לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של אינפיניה ונעשה על אחריות המשתמש בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה ואתר כאמור.

 

  1. מדיניות פרטיות

בעצם השימוש באתר הנך מכיר בכך ומסכים כי אינפיניה עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על משתמשים באמצעות האתר. אינפיניה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל על פי הוראות כל דין.

 

  1. אחריות ושיפוי

6.1. המידע המפורסם באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ומוגש כשירות עבורך בלבד. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר, השירותים והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (as is), ללא אחריות מכל סוג שהוא בכפוף לכל דין. הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה בנוגע להתאמת השירותים לצרכיך. הנך מצהיר כי אינפיניה אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו, ואין בפרסום המידע כדי להקנות לך כל זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי מול אינפיניה וללא תלות בפרסום האתר. הנך מצהיר כי ידוע לך שאינפיניה אינה אחראית לכל שימוש שתעשה בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הנך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שתעשה בשירותים ובמידע. מבלי לגרוע מן האמור, יצוין כי חלק מהמידע המפורסם באתר הינו מידע בעל אופי כלכלי. השימוש במידע זה, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידיך. כמו כן, הסתמכות על מידע זה תהא על אחריותך בלבד. אינפיניה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומו משום כל המלצה או חוות דעת.

6.2. אינפיניה רשאית לשנות כל היבט הכרוך באתר, והכל בלי צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות. הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי אינפיניה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

6.3. אינפיניה פועלת על מנת שהתוכן יהיה נכון ומדויק ככל שניתן ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחילופין יתכן ונפלו ליקויים, טעויות או אי דיוקים במידע או בדרך העברתו אליך (לרבות הפרעות, טעויות, נזקים קלקולים או תקלות) והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש, או בגין צדדים שלישיים או מטעמים שונים אחרים. אינפיניה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לאי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר או לכל תוצאה או נזק שינבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מהסתמכות על התוכן המפורסם באתר. לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי אינפיניה או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בו, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך בעתיד, באישור תנאים אלה הנך מוותר עליה באופן בלתי חוזר.

6.4. הנך מסכים כי אינפיניה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך או לכל צד שלישי בגין: (א) השימוש במידע או בתוכנו או בגין ביטול או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי; או (ב) השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל בעיה טכנית. לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי אינפיניה או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות השימוש בו, זמינות התכנים בו, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך בעתיד, באישור תנאים אלה הנך מוותר עליה באופן בלתי חוזר.

6.5. אינפיניה נוקטת באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר. עם זאת, האתר עלול להיחשף לפריצות אבטחה או חדירה לשרתיו. שימוש באתר פוטר את אינפיניה או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר לשם חשיפת מידע על משתמשים.

6.6. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את אינפיניה ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של אינפיניה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש. אינפיניה שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכותה של אינפיניה כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם אינפיניה או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו. המשתמש מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלו, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של אינפיניה מראש ובכתב.

 

  1. כללי

7.1. אינפיניה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכניו, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר או היבט אחר הכרוך באתר (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותו), והכל – מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע. לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי אינפיניה או מי מטעמה בגין שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

7.2. בשימוש באתר הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים, וכיוצא באלה. אינפיניה אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר או לתקינות פעילותו.

7.3. אינפיניה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.

7.4. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך מודע לתנאי השימוש באתר, ומסכים להוראותיהם וכי לא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד אינפיניה. בלי לגרוע מן האמור, תנאי שימוש אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין משתמש האתר ובין אינפיניה או מי מטעמה.

7.5. על השימוש באתר ובשירותים, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל בלבד.

7.6. אינפיניה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.

7.7. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

7.8. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד אינפיניה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי אינפיניה בכתב.

7.9. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: anatr@hadera-paper.co.il.