כלכלה מעגלית

פרטיות

מדיניות פרטיות למועמדים לעבודה

הוראות מדיניות פרטיות זו יחולו בכל מקרה של שליחת המידע האישי שלך לקבוצת נייר חדרה, הכוללת את החברות נייר חדרה בע”מ, גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע”מ, אמניר תעשיות מיחזור בע”מ וכרמל פרנקל אינד בע”מ, במסגרת הגשת מועמדותך לעבודה.

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על סודיות המידע האישי אשר שיתפת אתנו. כשאתה מגיש את מועמדותך לעבודה בקבוצת נייר חדרה אנו עושים שימוש במידע האישי שלך אך ורק בכדי לשקול האם אתה מתאים למשרה הרלוונטית ולצורך יצירת קשר איתך. מדיניות זו מתארת כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך כאשר אתה מגיש מועמדותך לעבודה אצלנו.

 

המידע שאנו אוספים

מידע אישי הוא כל מידע אשר עשוי לשמש לזיהוי אדם, לרבות, אך מבלי לגרוע, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת, פרטי קשר אחרים, תאריך לידה, מגדר, מקצוע, תפקיד, תחום עיסוק, תחומי עניין, קורות חיים ומידע אחר המסופק על ידך במסגרת הגשת מועמדותך לעבודה אצלנו. בנוסף למידע הראשוני שאתה שולח אלינו במסגרת הגשת מועמדותך, אנו עשויים לאסוף עליך מידע במסגרת ראיונות אישיים, באמצעות פנייה אחרת אליך או ממקורות מידע פומביים במסגרת תחקיר פנימי של החברה.

 

מידע שאנו מקבלים מצדדים שלישיים

אנו מאפשרים לך לשלוח אלינו את פרטיך האישיים באמצעות שימוש בכלים המוצעים על ידי צדדים שלישיים, כמו לדוגמא לינקדאין (אם בחרת לספק את קורות החיים שלך ע”י קישור לפרופיל שלך) או קומיט (אם נרשמת לשירותי הצעות העבודה שלהם). כל מידע שאנו נקבל מצדדים שלישיים כאמור, במסגרת הגשת מועמדותך לעבודה, יהיה כפוף למדיניות פרטיות זו ואנו נהיה בעלי מאגר המידע בהתייחס למידע זה. עם זאת, אנא שים לב כי ייתכן ששימוש בצדדים שלישיים כאמור, יהיה מותנה בהסכמתך למדיניות הפרטיות שלהם, שעליה אין אנו נוטלים כל אחריות.

 

שיתוף מידע וגילוי

ייתכן כי המידע האישי שלך ישותף עם חברות שונות בקבוצת נייר חדרה, בארץ ובעולם. השימוש של חברות הקבוצה במידע האישי שלך יהיה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

בנוסף, אנו עשויים להעביר את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך לחברות או צדדים שלישיים אחרים לצורך כל אחת מן הסיבות להלן:

  • לחברות המספקות לנו שירותים הקשורים לתהליך הקבלה לעבודה, כגון מכוני מיון והערכה חיצוניים (אנו נספק לחברות אלו את המידע רק כדי לסייע לנו בתהליך הערכת התאמתך למשרה והקבלה לעבודה);
  • בכל מקרה שבו קיימת חובה על פי דין למסור את המידע לצדדים שלישיים או לרשויות מוסמכות, או במקרה שבו קיימות נסיבות דחופות הדורשות זאת, לרבות מטעמים של הגנה על ביטחון הציבור, על ביטחונך שלך או על נכסי החברה.
  • במקרה של הליך משפטי הנוגע להעסקתך, אי העסקתך, סיום העסקתך, הליך קבלתך לעבודה, או כל הליך דומה.

מלבד האמור לעיל, כל העברה אחרת של מידע אישי לצדדים שלישיים תהיה כפופה להסכמך.

ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

משך שמירת המידע

אנו נשתמש במידע האישי שלך כל זמן שהדבר נדרש כדי לעמוד במטרות שלשמן המידע נאסף על ידינו. לדוגמא, אם בסיום הליך הקבלה בקשר עם משרה פנויה ספציפית הוחלט שלא להעסיקך, אנו נפסיק להשתמש במידע האישי שלך תוך זמן סביר לאחר סיום הליך המיון וההערכה. אם הגשת את מועמדותך שלא למשרות פנויות ספציפיות, אלא באופן כללי, או אם אתה מסכים שאנו ניצור איתך קשר במידה ותפתח משרה חדשה בעתיד, אנו נחזיק במידע האישי שלך (לרבות הערכות שיתקבלו לגביך ממכוני מיון חיצוניים) לתקופות ארוכות יותר, וזאת כדי לעניין אותך במשרה חדשה פנויה או כדי לשקול מועמדותך למשרה אחרת. עם זאת, גם לאחר סיום השימוש במידע האישי שלך לצורך בחינת התאמתך למשרה בחברות הקבוצה, ייתכן שנמשיך לשמור את המידע האישי שלך לצורכי ארכיב וגיבוי, ככל שהדבר נדרש לפי כל דין, לצרכי ביקורות מס ודוחות כספיים ולצורך ניהול הליכים משפטיים או התגוננות מפניהם, והכל לתקופה שלא תעלה על שבע (7) שנים לאחר סיום השימוש במידע האישי שלך למטרות המצוינות במדיניות זו.

בנוסף, אנא שים לב כי מידע אנונימי עשוי להישמר גם לאחר שלא יהיה נחוץ יותר לבחינת מועמדותך לעבודה, וזאת ללא מגבלת זמן.

 

זכויותיך ביחס למידע

בכל עת תוכל לבקש לעיין במידע (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981) שמסרת לנו ושאנו מחזיקים אודותיך במאגרי מידע ממוחשבים. עם זאת, מובהר כי לא תהיה זכאי לעיין במידע שהוא בגדר סוד מסחרי או מידע מקצועי או מסחרי אחר שלנו או של מכוני מיון המבצעים עבורנו מבדקי התאמה לעבודה.

בנוסף תהיה רשאי לבקש תיקון או מחיקה של מידע אישי כאמור. עם זאת, שימת לבך כי על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 איננו מחויבים לקבל את בקשתך לתיקון או למחיקה, וכי ככל שנחליט לקבל את בקשת המחיקה, לא נוכל להשלים את הליך המיון וההערכה ביחס למועמדותך.

 

אבטחת מידע

אנו עושים מאמצים נאותים כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידיך, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע זה. אנו מקדישים משאבים רבים ונוקטים אמצעים מחמירים למניעת חדירה למערכות המחשב שלנו ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח שמערכות המידע שלנו תהיינה חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן, ובכפוף להוראות כל דין לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם עקב חדירה בלתי מורשית למידע המוחזק אצלנו.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מעת לעת אנו עשויים לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויתבצע שינוי מהותי כלשהו במדיניות זו, בהוראות שעניינן אופן השימוש במידע האישי שמסרת, אנו נעדכן אותך על כך, באמצעות פרסום הודעה באתר זה או בכל דרך מקובלת אחרת.

 

פניות בנוגע לפרטיות

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: anatr@hadera-paper.co.il.